برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
مش‌رجب و لگاریتم الگو چند شنبه؟ رستوران‌داری ژنتیک XO پیشرفته
۱ ۱۰۰
۱′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۲۳′
۱۰۰
۵۶′
۱۰۰
۸۰′
۱۰۰
۷۳′
۴۰.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۸۲′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۶۱′
۱۰۰
۷۰′
۴۰.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۳۴′
۱۰۰
۵۰′
۱۰۰
۶۴′
۱۰۰
۴۷′
۱۰۰
۷۸′
۴۸.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۴۲′
۱۰۰
۱۲۰′
۱۰۰
۹۲′
۴۸.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۳۸′
۱۰۰
۵۵′
۱۰۰
۸۲′
۱۰۰
۱۱۰′
۵۰.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۱۱۲′
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۴۰′
۱۰۰
۱۲۹′
۵۳.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۶۰′
۱۰۰
۹۵′
۱۰۰
۱۳۷′
۵۶.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۷′
۱۰۰
۳۲′
۱۰۰
۶۶′
۱۰۰
۱۰۴′
۱۰۰
۱۵۷′
۶۱.۰′ ۶۰۰
۹ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۳۵′
۱۰۰
۱۲۵′
۸۰
۱۵۷′
۱۰۰
۱۷۰′
۸۵.۰′ ۵۸۰
۱۰ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۶′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۲۷′
۱۰۰
۶۹′
۵۰
۴۱′
۲۷.۰′ ۵۵۰
۱۰ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۳۷′
۱۰۰
۱۴۳′
۱۰۰
۱۶۴′
۵۰
۹۶′
۷۶.۰′ ۵۵۰
۱۲ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۲۲′
۱۰۰
۱۰۶′
۱۰۰
۹۲′
۱۰۰
۱۴۶′
۲۵
۱۷۸′
۹۱.۰′ ۵۲۵
۱۲ ۱۰۰
۵′
۱۰۰
۷۸′
۱۰۰
۱۲۰′
۱۰۰
۱۰۹′
۱۰۰
۱۶۱′
۲۵
۱۷۳′
۱۰۸.۰′ ۵۲۵
۱۴ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۵′
۱۰۰
۱۰۹′
۱۰۰
۱۲۲′
۱۰۰
۱۲۶′
۱۲
۱۴۵′
۸۷.۰′ ۵۱۲
۱۵ ۱۰۰
۱′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۳۷′
۳۲
۱۵۸′
۱۰۰
۱۶۴′
۷۵
۱۲۱′
۸۳.۰′ ۵۰۷
۱۶ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۷′
۱۰۰
۴۹′
۱۰۰
۷۱′
۱۰۰
۱۰۷′
...
۴۹.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۷۱′
۱۰۰
۳۶′
۱۰۰
۱۳۹′
...
۵۱.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۱′
۱۰۰
۵′
۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۱۵۰′
...
۱۰۰
۹۴′
۵۶.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۴′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۳۹′
۱۰۰
۱۳۶′
۰
۰′
۱۰۰
۱۱۰′
۶۰.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۴′
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۱۱۳′
۱۰۰
۱۱۷′
۱۰۰
۴۹′
...
۶۲.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۵۳′
۱۰۰
۳۷′
۱۰۰
۱۴۱′
...
۱۰۰
۱۳۵′
۷۴.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۳۱′
۱۰۰
۷۵′
۱۰۰
۱۰۸′
...
۱۰۰
۱۶۲′
۷۶.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۴۲′
۱۰۰
۳۵′
۱۰۰
۱۷۴′
...
۱۰۰
۱۳۸′
۷۸.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۲′
۱۰۰
۷۰′
۱۰۰
۱۴۹′
...
۱۰۰
۱۶۶′
۸۰.۰′ ۵۰۰
۱۶ ۱۰۰
۶۲′
۱۰۰
۷۷′
۱۰۰
۶۰′
۱۰۰
۱۱۲′
...
۱۰۰
۱۵۷′
۹۳.۰′ ۵۰۰
۲۶ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۳۳′
۶
۷۲′
۸۰
۱۶۹′
۱۰۰
۱۲۲′
۶۹.۰′ ۴۸۶
۲۷ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۳۹′
۱۰۰
۵۶′
۰
۰′
۷۵
۸۷′
۳۹.۰′ ۴۷۵
۲۷ ۱۰۰
۱′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۳۹′
۱۰۰
۷۱′
...
۷۵
۱۶۶′
۵۸.۰′ ۴۷۵
۲۷ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۴۶′
...
۱۰۰
۸۳′
۷۵
۱۵۶′
۶۲.۰′ ۴۷۵
۲۷ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۲۳′
۱۰۰
۴۸′
۱۰۰
۱۰۱′
۰
۰′
۷۵
۱۷۱′
۶۹.۰′ ۴۷۵
۲۷ ۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۷۳′
۰
۰′
۱۰۰
۱۲۵′
۷۵
۱۳۸′
۷۴.۰′ ۴۷۵
۳۲ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۷۵′
۱۰۰
۳۳′
۱۰۰
۱۵۱′
۰
۰′
۶۲
۱۰۱′
۷۲.۰′ ۴۶۲
۳۳ ۱۰۰
۴′
۱۰۰
۲۰′
۱۰۰
۶۶′
۴
۱۷۳′
۱۰۰
۱۲۶′
۵۰
۱۷۵′
۹۴.۰′ ۴۵۴
۳۴ ۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۶۲′
۱۰۰
۱۳۷′
...
۱۰۰
۱۵۴′
۳۷
۱۷۴′
۱۰۸.۰′ ۴۳۷
۳۵ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۲۹′
۳۲
۱۷۹′
...
۱۰۰
۶۸′
۵۸.۰′ ۴۳۲
۳۶ ۱۰۰
۶′
۱۰۰
۲۶′
۱۰۰
۵۱′
۱۰
۷۹′
۸۰
۱۷۶′
۳۷
۱۰۲′
۷۳.۰′ ۴۲۷
۳۷ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۹′
...
۱۰۰
۲۱′
۱۰۰
۳۵′
۲۵
۶۴′
۲۶.۰′ ۴۲۵
۳۷ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۵۳′
۱۰
۱۲۷′
۴۰
۸۷′
۷۵
۱۶۱′
۷۴.۰′ ۴۲۵
۳۹ ۱۰۰
۱′
۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۳۴′
۱۳
۱۲۹′
...
۱۰۰
۱۷۴′
۷۰.۰′ ۴۱۳
۴۰ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۱′
۱۰۰
۹۶′
۱۰
۹۸′
۰
۰′
۱۰۰
۱۳۴′
۶۸.۰′ ۴۱۰
۴۰ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۹′
۱۰۰
۴۲′
۱۰
۱۷۲′
۰
۰′
۱۰۰
۱۴۶′
۷۴.۰′ ۴۱۰
۴۰ ۱۰۰
۹۳′
۱۰۰
۹۷′
۱۰۰
۱۷۰′
۱۰
۱۷۱′
۱۰۰
۱۴۷′
...
۱۳۵.۰′ ۴۱۰
۴۳ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۳۴′
۱۰۰
۷۳′
۸
۱۷۶′
...
۱۰۰
۱۲۴′
۸۲.۰′ ۴۰۸
۴۴ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۶′
۱۰۰
۶۴′
۴
۱۱۵′
۱۰۰
۱۵۳′
...
۷۰.۰′ ۴۰۴
۴۵ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۱۰′
۱۰۰
۴۸′
۱۰۰
۸۴′
...
...
۳۶.۰′ ۴۰۰
۴۵ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۳′
۱۰۰
۴۲′
۱۰۰
۹۸′
...
...
۳۹.۰′ ۴۰۰
۴۵ ۱۰۰
۲′
۹۰
۶′
۱۰۰
۴۱′
۱۰
۵۵′
...
۱۰۰
۱۳۰′
۴۷.۰′ ۴۰۰
۴۵ ۱۰۰
۳′
۱۰۰
۱۴′
۱۰۰
۳۷′
۰
۰′
...
۱۰۰
۱۴۷′
۵۰.۰′ ۴۰۰
۴۵ ۱۰۰
۵′
۱۰۰
۶۰′
۱۰۰
۴۵′
۱۰۰
۱۶۳′
...
۰
۰′
۶۸.۰′ ۴۰۰
۴۵ ۱۰۰
۲′
۱۰۰
۲۵′
۱۰۰
۱۳۹′
۰
۰′
۰
۰′
۱۰۰
۱۷۸′
۸۶.۰′ ۴۰۰
۹۹۶ نفر