برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
آلارم بیداری دیتاست کوئری‌های کوئراشاپ کلاس‌ها خورشت کرفس
۱ ۵۰
۹۰′
۱۰۰
۲۷′
۱۵۰
۹۵′
۱۵۰
۱۲۲′
۹۳
۱۴۶′
۹۶.۰′ ۵۴۳
۲ ۵۰
۲۷′
۱۰۰
۶۰′
۱۵۰
۳۱′
۱۵۰
۵۹′
۶۰
۹۵′
۵۵.۰′ ۵۱۰
۲ ۵۰
۱۸′
۱۰۰
۱۱′
۱۵۰
۶۳′
۱۵۰
۹۹′
۶۰
۱۳۰′
۶۴.۰′ ۵۱۰
۲ ۵۰
۱۳′
۱۰۰
۲۰′
۱۵۰
۱۴۶′
۱۵۰
۱۰۳′
۶۰
۱۴۱′
۸۵.۰′ ۵۱۰
۵ ۵۰
۲۲′
۱۰۰
۲۶′
۱۵۰
۶۴′
۱۵۰
۱۰۰′
۴۰
۱۳۴′
۶۹.۰′ ۴۹۰
۵ ۵۰
۱۶′
۱۰۰
۲۲′
۱۵۰
۸۲′
۱۵۰
۱۳۴′
۴۰
۱۲۸′
۷۶.۰′ ۴۹۰
۵ ۵۰
۵۰′
۱۰۰
۸۲′
۱۵۰
۱۰۰′
۱۵۰
۱۱۵′
۴۰
۱۳۹′
۹۷.۰′ ۴۹۰
۵ ۵۰
۱۴۰′
۱۰۰
۴۳′
۱۵۰
۱۳۷′
۱۵۰
۱۲۱′
۴۰
۱۴۸′
۱۱۸.۰′ ۴۹۰
۹ ۵۰
۱۳′
۱۰۰
۷′
۱۵۰
۴۹′
۱۵۰
۶۱′
۲۰
۱۲۶′
۵۱.۰′ ۴۷۰
۹ ۵۰
۱۳۰′
۱۰۰
۷۹′
۱۵۰
۱۰۱′
۱۵۰
۷۷′
۲۰
۱۲۸′
۱۰۳.۰′ ۴۷۰
۱۱ ۵۰
۱۶′
۱۰۰
۱۲′
۱۵۰
۵۹′
۱۵۰
۹۱′
۰
۰′
۴۴.۰′ ۴۵۰
۱۱ ۵۰
۹′
۱۰۰
۱۲′
۱۵۰
۵۳′
۱۵۰
۱۴۵′
۰
۰′
۵۵.۰′ ۴۵۰
۱۱ ۵۰
۱۵′
۱۰۰
۲۳′
۱۵۰
۱۰۴′
۱۵۰
۱۱۱′
۰
۰′
۶۳.۰′ ۴۵۰
۱۱ ۵۰
۱۶′
۱۰۰
۲۲′
۱۵۰
۱۰۱′
۱۵۰
۱۲۲′
۰
۰′
۶۵.۰′ ۴۵۰
۱۱ ۵۰
۲۶′
۱۰۰
۲۵′
۱۵۰
۸۲′
۱۵۰
۱۴۰′
...
۶۸.۰′ ۴۵۰
۱۱ ۵۰
۱۳′
۱۰۰
۱۸′
۱۵۰
۱۰۴′
۱۵۰
۱۳۹′
...
۶۹.۰′ ۴۵۰
۱۱ ۵۰
۱۶′
۱۰۰
۲۲′
۱۵۰
۱۴۶′
۱۵۰
۱۱۷′
...
۷۵.۰′ ۴۵۰
۱۱ ۵۰
۳۷′
۱۰۰
۴۵′
۱۵۰
۹۷′
۱۵۰
۱۳۱′
۰
۰′
۷۷.۰′ ۴۵۰
۱۱ ۵۰
۵۳′
۱۰۰
۶۲′
۱۵۰
۱۲۶′
۱۵۰
۱۴۶′
...
۹۷.۰′ ۴۵۰
۲۰ ۲۹
۱۴۸′
۱۰۰
۲۷′
۱۵۰
۸۷′
۱۵۰
۱۳۹′
...
۱۰۰.۰′ ۴۲۹
۲۱ ۵۰
۲۵′
۱۰۰
۳۶′
۱۲۵
۷۳′
۱۵۰
۱۰۲′
۰
۰′
۵۹.۰′ ۴۲۵
۲۱ ۵۰
۶′
۱۰۰
۱۰′
۱۲۵
۱۴۸′
۱۵۰
۱۴۰′
...
۷۶.۰′ ۴۲۵
۲۳ ۵۰
۵′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۵۴′
۱۵۰
۱۳۳′
۲۰
۱۴۳′
۷۱.۰′ ۴۲۰
۲۳ ۰
۰′
۱۰۰
۲۷′
۱۵۰
۵۲′
۱۵۰
۹۰′
۲۰
۱۳۵′
۷۶.۰′ ۴۲۰
۲۵ ۰
۰′
۱۰۰
۵۶′
۱۲۵
۲۹′
۱۵۰
۱۳۱′
۴۰
۹۸′
۷۹.۰′ ۴۱۵
۲۶ ۲۹
۳۲′
۱۰۰
۴۱′
۱۲۵
۱۴۱′
۱۵۰
۱۳۶′
۰
۰′
۸۸.۰′ ۴۰۴
۲۷ ۵۰
۲۴′
۱۰۰
۱۸′
۱۰۰
۷۷′
۱۵۰
۱۰۷′
۰
۰′
۵۶.۰′ ۴۰۰
۲۷ ۰
۰′
۱۰۰
۱۷′
۱۵۰
۵۲′
۱۵۰
۱۱۰′
۰
۰′
۵۹.۰′ ۴۰۰
۲۹ ۵۰
۱۳′
۱۰۰
۲۲′
۱۵۰
۶۵′
۰
۰′
۸۶
۱۲۰′
۵۵.۰′ ۳۸۶
۳۰ ۵۰
۸′
۶
۲۰′
۱۵۰
۷۰′
۱۵۰
۱۱۱′
۲۰
۱۳۰′
۶۸.۰′ ۳۷۶
۳۱ ۵۰
۱۰۶′
۱۰۰
۱۶′
۷۵
۴۲′
۱۵۰
۵۱′
۰
۰′
۵۴.۰′ ۳۷۵
۳۲ ۵۰
۱۷′
۱۰۰
۴۱′
۱۵۰
۱۱۷′
۰
۰′
۶۰
۱۳۲′
۷۷.۰′ ۳۶۰
۳۳ ۴۱
۴′
۱۰۰
۷′
۱۵۰
۴۰′
۰
۰′
۴۰
۸۲′
۳۳.۰′ ۳۳۱
۳۳ ۴۱
۴۹′
۱۰۰
۵۲′
۱۵۰
۲۸′
۰
۰′
۴۰
۱۰۹′
۶۰.۰′ ۳۳۱
۳۵ ۵۰
۱۷′
۱۰۰
۲۳′
۱۰۰
۵۷′
۰
۰′
۶۰
۱۲۸′
۵۶.۰′ ۳۱۰
۳۶ ۵۰
۸′
۱۰۰
۱۸′
۱۵۰
۳۶′
۰
۰′
۰
۰′
۲۱.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۱۵′
۱۰۰
۲۴′
۱۵۰
۴۸′
۰
۰′
۰
۰′
۲۹.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۱۶′
۱۰۰
۲۱′
۱۵۰
۸۵′
۰
۰′
...
۴۱.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۱۸′
۱۰۰
۲۷′
۱۵۰
۸۷′
...
۰
۰′
۴۴.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۳۸′
۱۰۰
۲۰′
۱۵۰
۷۸′
۰
۰′
۰
۰′
۴۵.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۱۷′
۱۰۰
۲۲′
۱۵۰
۹۶′
...
...
۴۵.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۲۴′
۱۰۰
۲۹′
۱۵۰
۸۴′
۰
۰′
۰
۰′
۴۶.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۱۵′
۱۰۰
۲۸′
۱۵۰
۱۰۹′
...
...
۵۱.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۳۵′
۱۰۰
۴۳′
۱۵۰
۸۵′
...
...
۵۴.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۲۹′
۱۰۰
۴۴′
۱۵۰
۹۶′
۰
۰′
...
۵۶.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۲۰′
۱۰۰
۳۰′
۱۵۰
۱۳۸′
...
...
۶۳.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۲۴′
۱۰۰
۴۷′
۱۵۰
۱۳۳′
۰
۰′
۰
۰′
۶۸.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۵۲′
۱۰۰
۴۴′
۱۵۰
۱۳۳′
۰
۰′
...
۷۶.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۸۸′
۱۰۰
۱۵′
۱۵۰
۱۴۳′
۰
۰′
۰
۰′
۸۲.۰′ ۳۰۰
۳۶ ۵۰
۱۴۱′
۱۰۰
۲۲′
۱۵۰
۹۵′
...
۰
۰′
۸۶.۰′ ۳۰۰
۳۵۴ نفر