برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
کمک به حسن درخت دودویی موش‌های آزمایشگاه جزایر اقیانوس آرام پرانتزگذاری معتبر تخریب سد
۱ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۸۷۰.۰′ ۶۰۰
۱ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۲۷۱.۰′ ۶۰۰
۳ ۱۰۰
۱۰۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
۹۵
۲۵۴۲.۰′ ۵۸۰
۴ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۲۲۵۲.۰′ ۵۰۰
۵ ۱۰۰
۱۰۰
...
۶۰
۱۰۰
۱۰
۸۵۶.۰′ ۳۷۰
۶ ۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰
۱۰۰
...
۱۷۴.۰′ ۳۴۰
۷ ۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۶
۵۵
۱۸۰۵.۰′ ۳۱۱
۸
- -
۵۰
۱۰۰
...
۴۰
۷۵
...
۱۵۴۳.۰′ ۲۶۵
۹ ۱۰۰
۳۰
...
...
۱۰۰
...
۱۰۹۵.۰′ ۲۳۰
۱۰ ۸۳
...
۱۴
۲۰
۱۰۰
...
۱۴۹۵.۰′ ۲۱۷
۱۱ ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۱۸۰.۰′ ۲۰۰
۱۱ ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۲۱۱۳.۰′ ۲۰۰
۱۳ ۱۰۰
۸۴
...
...
...
...
۴۱۸.۰′ ۱۸۴
۱۴ ۱۰۰
۰
۷۱
...
...
...
۲۱۳۱.۰′ ۱۷۱
۱۵ ۸۳
...
...
...
۵۰
...
۲۵۳۲.۰′ ۱۳۳
۱۶ ۱۰۰
...
...
...
۳۱
...
۶۱۹.۰′ ۱۳۱
۱۷ ۱۰۰
۰
۲۸
...
...
...
۱۹۴۶.۰′ ۱۲۸
۱۸ ۱۰۰
...
...
۲۰
...
...
۱۲۷۸.۰′ ۱۲۰
۱۹ ۱۰۰
۰
...
...
...
...
۱۵۶۲.۰′ ۱۰۰
۱۹ ۱۰۰
...
...
...
...
...
۱۶۴۹.۰′ ۱۰۰
۲۱ ۳۳
...
...
...
۶۲
...
۶۵۵.۰′ ۹۵
۲۲
...
...
...
...
۸۷
...
۸۲۰.۰′ ۸۷
۲۳ ۵۰
۳۰
...
...
...
...
۸۸۲.۰′ ۸۰
۲۴ ۵۰
...
...
۰
...
...
۵۳۶.۰′ ۵۰
۲۴ ۵۰
...
...
...
...
...
۱۹۲۴.۰′ ۵۰
۲۶ ۳۳
...
...
...
...
...
۱۸۲۲.۰′ ۳۳
۲۷ ۰
...
...
...
۱۲
...
۱۹۱۷.۰′ ۱۲
۲۷ ۰
...
...
...
۱۲
...
۲۳۳۸.۰′ ۱۲
۲۹ ۰
...
...
...
...
...
۲۰۲۰.۰′ ۰
۲۹ ۰
...
...
...
...
...
۲۴۵۵.۰′ ۰
۲۹ ۰
...
...
...
۰
...
۳۲۴۳.۰′ ۰
۳۱ نفر