نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه شماره ۸
Quera
۱۳۹۵/۵/۸ | ۱۶:۰۰
۶ سوال ۱۶۱ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ٧
Quera
۱۳۹۵/۵/۱ | ۱۷:۳۰
۵ سوال ۱۴۰ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۶
Quera
۱۳۹۵/۴/۲۵ | ۱۷:۳۰
۵ سوال ۱۳۴ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۵
Quera
۱۳۹۵/۴/۱۸ | ۱۷:۳۰
۵ سوال ۱۷۳ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۴
Quera
۱۳۹۵/۴/۱۰ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۱۵۳ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۳
Quera
۱۳۹۵/۴/۴ | ۱۱:۰۰
۵ سوال ۱۷۶ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۲
Quera
۱۳۹۵/۳/۲۷ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۱۲۰ شرکت‌کننده
مسابقه شماره ۱
Quera
۱۳۹۵/۳/۲۰ | ۲۱:۳۰
۵ سوال ۲۱۰ شرکت‌کننده
۸ از ۲۷۸ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل