برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
بالین! اعتبارسنجی مقالات کارآگاه آکا تخفیف آپلودسنتر
۱ ۵۰
۳′
۸۳
۳۹′
۴۸
۲۳۷′
۱۳۵
۱۹۴′
۰
۰′
۱۱۸.۰′ ۳۱۶
۲ ۵۰
۳′
۸۳
۱۱۱′
۲۴
۸۴′
۱۵۶
۱۷۸′
...
۹۴.۰′ ۳۱۳
۳ ۵۰
۴′
۱۰۰
۶۵′
۰
۰′
۱۵۶
۲۳۴′
...
۱۰۱.۰′ ۳۰۶
۳ ۵۰
۴′
۱۰۰
۱۰۶′
...
۱۵۶
۲۲۴′
...
۱۱۱.۰′ ۳۰۶
۵ ۵۰
۲′
۱۰۰
۱۴۷′
۴۸
۱۵۵′
۱۶
۲۳۳′
...
۱۳۴.۰′ ۲۱۴
۶ ۵۰
۳′
۱۰۰
۵۶′
۲۴
۱۱۳′
۲۷
۱۶۳′
...
۸۴.۰′ ۲۰۱
۷ ۵۰
۷′
۱۰۰
۹۱′
...
۴۸
۲۰۵′
...
۱۰۱.۰′ ۱۹۸
۸ ۵۰
۹′
۱۰۰
۹۷′
۲۴
۱۶۴′
۱۶
۲۳۶′
...
۱۲۶.۰′ ۱۹۰
۹ ۵۰
۸′
۵۰
۱۹۴′
۴۸
۱۶۰′
...
۴۱
۲۱۸′
۱۴۵.۰′ ۱۸۹
۱۰ ۵۰
۴′
۱۰۰
۷۳′
۲۴
۱۳۳′
۵
۲۲۰′
...
۱۰۸.۰′ ۱۷۹
۱۱ ۵۰
۱۳′
۱۰۰
۱۰۹′
...
۲۷
۲۲۹′
...
۱۱۷.۰′ ۱۷۷
۱۱ ۵۰
۶۷′
۱۰۰
۱۵۸′
...
۲۷
۲۲۸′
...
۱۵۱.۰′ ۱۷۷
۱۳ ۵۰
۳′
۱۰۰
۶۸′
۲۴
۱۹۷′
...
...
۹۰.۰′ ۱۷۴
۱۳ ۵۰
۲′
۱۰۰
۹۰′
۲۴
۲۱۹′
...
...
۱۰۴.۰′ ۱۷۴
۱۳ ۵۰
۵′
۱۰۰
۱۱۰′
۲۴
۲۲۶′
...
...
۱۱۴.۰′ ۱۷۴
۱۳ ۵۰
۱۰′
۱۰۰
۱۳۵′
۲۴
۲۰۵′
...
...
۱۱۷.۰′ ۱۷۴
۱۷ ۵۰
۴′
۸۳
۶۹′
۲۴
۹۲′
...
...
۵۵.۰′ ۱۵۷
۱۷ ۵۰
۹′
۸۳
۱۱۰′
۲۴
۱۹۱′
...
...
۱۰۳.۰′ ۱۵۷
۱۷ ۵۰
۵′
۸۳
۱۳۶′
۲۴
۲۲۴′
...
...
۱۲۲.۰′ ۱۵۷
۲۰ ۵۰
۴۷′
۱۰۰
۹۷′
...
۵
۲۰۴′
...
۱۱۶.۰′ ۱۵۵
۲۰ ۵۰
۵۳′
۱۰۰
۱۴۹′
...
۵
۲۳۲′
...
۱۴۴.۰′ ۱۵۵
۲۲ ۵۰
۱۶۶′
۵۰
۲۰۴′
۲۴
۲۳۷′
۲۷
۹۶′
۰
۰′
۱۷۶.۰′ ۱۵۱
۲۳ ۵۰
۶′
۱۰۰
۱۰۹′
۰
۰′
...
...
۵۸.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۱۰′
۱۰۰
۱۰۸′
...
...
...
۵۹.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۷′
۱۰۰
۱۲۷′
...
...
...
۶۷.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۴۲′
۱۰۰
۱۰۳′
...
...
...
۷۲.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۵′
۱۰۰
۱۴۳′
...
...
...
۷۴.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۵′
۱۰۰
۱۵۸′
...
...
...
۸۱.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۴۶′
۱۰۰
۱۲۳′
...
...
...
۸۴.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۶′
۱۰۰
۱۶۸′
...
...
...
۸۷.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۹′
۱۰۰
۲۰۴′
...
...
...
۱۰۶.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۹′
۱۰۰
۲۳۲′
...
...
...
۱۲۰.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۱۲۳′
۱۰۰
۱۲۳′
...
۰
۰′
۰
۰′
۱۲۳.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۹۴′
۱۰۰
۱۵۹′
...
...
...
۱۲۶.۰′ ۱۵۰
۲۳ ۵۰
۱۳۸′
۱۰۰
۱۷۴′
...
...
...
۱۵۶.۰′ ۱۵۰
۳۶ ۵۰
۵′
۵۰
۲۰۶′
۴۸
۷۰′
...
...
۹۴.۰′ ۱۴۸
۳۷ ۵۰
۲′
۸۳
۱۱۲′
۰
۰′
۵
۱۰۱′
۰
۰′
۷۲.۰′ ۱۳۸
۳۸ ۵۰
۶′
۸۳
۱۳۰′
...
...
...
۶۸.۰′ ۱۳۳
۳۸ ۵۰
۳۴′
۸۳
۲۱۱′
...
...
...
۱۲۳.۰′ ۱۳۳
۴۰ ۵۰
۹′
۵۰
۲۱۵′
...
۲۷
۲۲۵′
۰
۰′
۱۴۹.۰′ ۱۲۷
۴۱ ۵۰
۲′
۵۰
۹۳′
۲۴
۱۰۲′
...
...
۶۵.۰′ ۱۲۴
۴۱ ۵۰
۵′
۵۰
۷۸′
۲۴
۲۳۷′
...
...
۱۰۶.۰′ ۱۲۴
۴۳ ۵۰
۳′
۶۶
۷۱′
۰
۰′
...
...
۳۷.۰′ ۱۱۶
۴۳ ۵۰
۸′
۶۶
۱۱۰′
۰
۰′
...
...
۵۹.۰′ ۱۱۶
۴۳ ۵۰
۲۲′
۶۶
۱۲۹′
...
...
...
۷۶.۰′ ۱۱۶
۴۳ ۵۰
۱۱′
۶۶
۱۹۰′
...
...
...
۱۰۰.۰′ ۱۱۶
۴۷ ۵۰
۴′
۰
۰′
۲۴
۶۹′
...
۴۱
۲۱۵′
۹۶.۰′ ۱۱۵
۴۸ ۵۰
۲′
۵۰
۵۱′
...
...
...
۲۶.۰′ ۱۰۰
۴۸ ۵۰
۹′
۵۰
۵۰′
...
...
...
۳۰.۰′ ۱۰۰
۴۸ ۵۰
۴′
۵۰
۸۱′
...
...
...
۴۲.۰′ ۱۰۰
۳۷۰ نفر