برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
هوپ اعداد حلقوی فامیل، خشن اما مهربان جشن هدیه‌ها آبیاری نوین پروژه زبان رمز‌نگاری تقاطع مترجم متن کارخانه‌ی شکلات‌سازی
۱۵۰
Still Believe in 30-80
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
...
...
...
۶۱۸.۰′ ۴۸۷
۱۵۰ ۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
...
۱۲
...
...
...
۱۰۰
۷۴۲.۰′ ۴۸۷
۱۵۳ ۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
۸۰۱.۰′ ۴۸۰
۱۵۴
cin.ignore()
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۸۷
۲۰
...
...
۵۰۷.۰′ ۴۷۹
۱۵۵ ۱۰۰
۸۰
۱۰۰
۸۰
...
۱۲
۱۰۰
...
۰
...
۵۴۸.۰′ ۴۷۲
۱۵۶ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
...
۱۰۰
...
...
۰
۵۹۸.۰′ ۴۶۶
۱۵۷
n01010101
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
۶۳۸.۰′ ۴۶۰
۱۵۸
return of amoo saber
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۰
۱۰۰
...
...
۵۰
۴۷۴.۰′ ۴۵۰
۱۵۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۵۰
...
...
...
...
۵۳۲.۰′ ۴۵۰
۱۶۰ ۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
۶۲۸.۰′ ۴۴۰
۱۶۱ ۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۱۳۵
...
۴۱۷.۰′ ۴۳۵
۱۶۲ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۶۲
...
...
...
...
۷۰۲.۰′ ۴۲۸
۱۶۳ ۸۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۸۷
...
...
...
۴۲۸.۰′ ۴۲۷
۱۶۴
نصف دالتون ها
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۲۵
...
...
...
۰
۴۹۵.۰′ ۴۲۵
۱۶۵ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۲
۱۲
۰
...
...
۵۰۳.۰′ ۴۲۴
۱۶۶ ۱۰۰
...
۶۲
...
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۰
۳۴۳.۰′ ۴۱۲
۱۶۶
حلی کد
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
...
...
...
...
۳۵۶.۰′ ۴۱۲
۱۶۶ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۲
۱۰۰
...
...
...
۷۰۵.۰′ ۴۱۲
۱۶۶
چه بچای
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
...
...
...
۷۷۴.۰′ ۴۱۲
۱۷۰
kuko, suko
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۵۰
...
...
...
...
۳۳۵.۰′ ۴۱۰
۱۷۰ ۱۰۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۳۰
...
۳۴۳.۰′ ۴۱۰
۱۷۲ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
...
...
...
...
...
۴۳۴.۰′ ۴۰۶
۱۷۳
کهکشان
۸۰
۶۰
۲۵
۱۰۰
۰
۱۰۰
۳۷
...
...
...
۸۱۶.۰′ ۴۰۲
۱۷۴
MF&KKJ
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۹۳.۰′ ۴۰۰
۱۷۴
Legendary GrandMasters
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
...
...
...
۴۱۸.۰′ ۴۰۰
۱۷۴ ۱۰۰
۰
۵۰
۱۰۰
...
...
...
...
۱۵۰
...
۵۷۷.۰′ ۴۰۰
۱۷۴
Religious Man
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۵۸۶.۰′ ۴۰۰
۱۷۴
OoTeam
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
۶۹۶.۰′ ۴۰۰
۱۷۴
موسسه آموزش عالی آپادانا
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۱۰۰
...
۰
۰
۷۲۲.۰′ ۴۰۰
۱۷۴ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۷۲۴.۰′ ۴۰۰
۱۷۴ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۷۷۵.۰′ ۴۰۰
۱۷۴ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۷۹۲.۰′ ۴۰۰
۱۷۴ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۸۱۷.۰′ ۴۰۰
۱۸۴
CTRL X
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
...
۱۲
...
...
...
...
۳۳۱.۰′ ۳۹۲
۱۸۵
SHERLOCK
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۹۰
...
۰
...
...
...
۰
۵۶۸.۰′ ۳۹۰
۱۸۶
Sandman
۸۰
۸۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۲۵
...
...
...
۶۲۱.۰′ ۳۸۵
۱۸۷
trust
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۷
۳۷
...
...
۱۰
۳۷۵.۰′ ۳۸۴
۱۸۸ ۱۰۰
۴۰
...
۸۰
۰
۱۲
...
...
۱۵۰
...
۳۵۲.۰′ ۳۸۲
۱۸۸
DPR & HB
۱۰۰
۱۰۰
...
۸۰
...
۱۲
...
...
۹۰
...
۷۱۱.۰′ ۳۸۲
۱۹۰ ۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۶
...
...
...
...
...
۷۱۹.۰′ ۳۸۱
۱۹۱ ۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۵۲۰.۰′ ۳۸۰
۱۹۲
Dimandafagadi
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
...
۶
۵۰
۶۲
...
...
...
۶۴۵.۰′ ۳۷۸
۱۹۳ ۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
۵۵۱.۰′ ۳۷۵
۱۹۳ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۷۵
...
...
...
۶۲۲.۰′ ۳۷۵
۱۹۳ ۱۰۰
۱۰۰
۷۵
...
...
۱۰۰
...
...
...
...
۷۷۴.۰′ ۳۷۵
۱۹۶
crash
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
...
...
۱۲
۱۰۰
...
۰
...
۶۴۰.۰′ ۳۷۲
۱۹۷ ۱۰۰
۶۰
...
...
...
...
...
...
۱۵۰
۶۰
۶۲۷.۰′ ۳۷۰
۱۹۸
ایلیا
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۳۷
...
...
۲۰
۳۹۰.۰′ ۳۶۹
۱۹۹ ۸۰
۶۰
۸۷
۱۰۰
...
...
۳۷
...
...
...
۲۹۸.۰′ ۳۶۴
۲۰۰ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۵۱۶.۰′ ۳۶۰
۳۴۱ نفر