برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
هوپ اعداد حلقوی فامیل، خشن اما مهربان جشن هدیه‌ها آبیاری نوین پروژه زبان رمز‌نگاری تقاطع مترجم متن کارخانه‌ی شکلات‌سازی
۳۰۱ ۸۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۲۲.۰′ ۸۰
۳۰۱ ۶۰
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۵۲.۰′ ۸۰
۳۰۱ ۸۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۳۹.۰′ ۸۰
۳۰۱ ۸۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۹۶.۰′ ۸۰
۳۰۱
...
۸۰
...
...
...
۰
...
...
...
...
۸۱۵.۰′ ۸۰
۳۰۶
sbs2
۴۰
۲۰
...
...
۰
...
...
...
...
۱۰
۷۳۱.۰′ ۷۰
۳۰۷
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۰
...
۳۹۱.۰′ ۶۰
۳۰۷
...
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۵۸.۰′ ۶۰
۳۰۷
PM
...
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۶۲.۰′ ۶۰
۳۰۷ ۶۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۵۰.۰′ ۶۰
۳۱۱
هدي
۲۰
...
۲۵
...
۰
...
...
...
...
...
۸۱۸.۰′ ۴۵
۳۱۲
...
۴۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۳۵.۰′ ۴۰
۳۱۲ ۴۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۹۶.۰′ ۴۰
۳۱۲
...
۴۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۹۷.۰′ ۴۰
۳۱۲
Evil Calmness
۴۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۰۲.۰′ ۴۰
۳۱۶
...
۰
...
...
...
...
...
۳۰
...
...
۶۱۱.۰′ ۳۰
۳۱۷
...
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۳۳.۰′ ۲۰
۳۱۸
...
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۶.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۶۰.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
۰
...
...
...
...
...
...
۰
...
۱۸۰.۰′ ۰
۳۱۸
...
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۲۱۶.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۲۸۱.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۰۹.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۰۶.۰′ ۰
۳۱۸
...
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۰۹.۰′ ۰
۳۱۸
تلاش
۰
...
...
...
۰
...
...
...
...
۰
۴۱۸.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۴۶۶.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
۰
...
...
...
۵۰۱.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۲۸.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۷۷.۰′ ۰
۳۱۸
rg2
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۹۹.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۲۹.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۶۹.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۰۱.۰′ ۰
۳۱۸
...
...
۰
۰
...
...
...
...
...
...
۷۴۶.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۵۰.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۸۹.۰′ ۰
۳۱۸
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۸۰۳.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۰۷.۰′ ۰
۳۱۸ ۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
...
...
۰
۸۳۰.۰′ ۰
۳۱۸
...
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۳۷.۰′ ۰
۳۴۱ نفر