برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
هوپ اعداد حلقوی فامیل، خشن اما مهربان جشن هدیه‌ها آبیاری نوین پروژه زبان رمز‌نگاری تقاطع مترجم متن کارخانه‌ی شکلات‌سازی
۵۱
meKboyZ
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۵۰
۵۰
۳۴۲.۰′ ۸۰۶
۵۲
اوورچرت به جز استاد آرین
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۱۶۹.۰′ ۸۰۰
۵۲
30Om_nahaii_hendese_darim
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۳۱۳.۰′ ۸۰۰
۵۲
مرد موزی
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۳۲۱.۰′ ۸۰۰
۵۲
We Know Nothing
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۶۰۸.۰′ ۸۰۰
۵۶
سپیدمان
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۵
۸۰
۴۹۵.۰′ ۷۹۱
۵۷
One O'Clock
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
...
۷۰
۳۵۹.۰′ ۷۹۰
۵۷ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۵۰
۸۰
۵۱۱.۰′ ۷۹۰
۵۹
نوه عمو یادگار
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۱۵۰
۱۰
۱۹۹.۰′ ۷۸۶
۶۰
milad danger
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۰
۸۰
۵۶۱.۰′ ۷۸۵
۶۱
- -
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۸۷
۱۰
۱۵۰
۳۰
۴۷۴.۰′ ۷۸۳
۶۲
Bazinga!
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۵۰
۳۰
۳۶۷.۰′ ۷۸۰
۶۳ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۱۵۰
...
۴۰۹.۰′ ۷۷۶
۶۳ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۶
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۹۰
۱۰
۴۱۹.۰′ ۷۷۶
۶۵
The Sames
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۵۰
...
۳۸۲.۰′ ۷۵۶
۶۵
CE&EE
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
...
۱۰۰
...
۱۵۰
۱۰۰
۳۹۸.۰′ ۷۵۶
۶۷
قاشوق
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۸۷
۱۰۰
...
۱۰۵
۶۰
۶۱۳.۰′ ۷۵۲
۶۸
Kings of Folders
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۰۶.۰′ ۷۵۰
۶۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۳۶.۰′ ۷۵۰
۶۸
کماجدون
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۵۴.۰′ ۷۵۰
۶۸
The Indomitable
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۶۷.۰′ ۷۵۰
۷۲
theMartians
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۱۰۰
۳۰
۴۵
۶۰
۴۶۴.۰′ ۷۴۱
۷۳
تهران
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۲
۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
۶۰
۴۹۶.۰′ ۷۳۲
۷۴
shotgun
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۰
۱۰۰
۴۲۰.۰′ ۷۲۰
۷۴
OK Baw
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۲۰
۶۷۰.۰′ ۷۲۰
۷۶
Asghar.F
۸۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۵۰
۷۵
۹۰
۶۰
۷۰
۳۹۴.۰′ ۷۱۱
۷۷ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۹۰
...
...
۱۰۰
۳۰
۹۰
۱۰۰
۳۶۳.۰′ ۷۱۰
۷۸ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۸۰
۶
۶۲
۱۰۰
۱۰
۱۵۰
۴۰
۵۶۱.۰′ ۷۰۸
۷۹
کلپُک
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۵۰
۱۰۰
۲۰
۶۰
۷۰
۱۹۷.۰′ ۷۰۶
۸۰ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۷۶.۰′ ۷۰۰
۸۰ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۷۶.۰′ ۷۰۰
۸۰ ۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۹۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۳۵
...
۳۲۱.۰′ ۷۰۰
۸۰
PSK
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
...
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۵۰
...
۳۷۶.۰′ ۷۰۰
۸۰
بی درمان
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۵۶۱.۰′ ۷۰۰
۸۰
baby pangolin
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۵۹۳.۰′ ۷۰۰
۸۰ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۶۵۳.۰′ ۷۰۰
۸۷
AH
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۸۷
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۴۵۷.۰′ ۶۸۷
۸۷ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۳۷
...
۱۵۰
...
۵۹۰.۰′ ۶۸۷
۸۹
ستاره سهیل
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
۸۰
۴۶۴.۰′ ۶۸۶
۹۰ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
۰
۱۵۰
۲۰
۵۵۴.۰′ ۶۸۲
۹۱ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۳۰
۱۵۰
...
۵۰۵.۰′ ۶۸۰
۹۲
ایموس
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۷۱۷.۰′ ۶۷۵
۹۳ ۱۰۰
۶۰
۸۷
۱۰۰
...
۶۲
۱۰۰
...
۱۵۰
۱۰
۴۶۵.۰′ ۶۶۹
۹۴
تبریز کدرز
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۵
...
۲۵۵.۰′ ۶۶۵
۹۴
پلنگ صورتی
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۵
۲۰
۴۰۹.۰′ ۶۶۵
۹۶ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۵۷۸.۰′ ۶۶۲
۹۷ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۲
۱۰۰
...
۹۰
۵۰
۳۳۷.۰′ ۶۵۸
۹۸
doublesaeed
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۰
۶۲
۱۰۰
...
۱۵۰
۴۰
۷۴۴.۰′ ۶۵۲
۹۹ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
۱۳۵
...
۳۴۱.۰′ ۶۳۵
۱۰۰
man o erfan yehoee
۱۰۰
۸۰
۷۵
۹۰
۰
...
۱۰۰
...
۱۲۰
۵۰
۴۳۷.۰′ ۶۱۵
۳۴۱ نفر