برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
هوپ اعداد حلقوی فامیل، خشن اما مهربان جشن هدیه‌ها آبیاری نوین پروژه زبان رمز‌نگاری تقاطع مترجم متن کارخانه‌ی شکلات‌سازی
۲۵۰ ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۲۲۶.۰′ ۲۰۰
۲۵۲
سین
۱۰۰
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
۳۰
۵۵۵.۰′ ۱۹۰
۲۵۳
Anonymous
۱۰۰
۴۰
...
...
...
...
۲۵
۱۰
...
۱۰
۵۷۴.۰′ ۱۸۵
۲۵۴ ۸۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۵۱.۰′ ۱۸۰
۲۵۵ ۱۰۰
۶۰
...
...
۰
۱۲
...
...
...
...
۵۹۹.۰′ ۱۷۲
۲۵۶ ۸۰
۶۰
۲۵
...
...
...
...
...
...
...
۲۸۲.۰′ ۱۶۵
۲۵۶
optimum coding
۸۰
۶۰
۲۵
۰
...
...
...
...
۰
...
۵۳۴.۰′ ۱۶۵
۲۵۸
BoxaBoxa
۱۰۰
۶۰
۰
...
...
...
...
...
...
...
۲۰۲.۰′ ۱۶۰
۲۵۸ ۱۰۰
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۳۳.۰′ ۱۶۰
۲۵۸ ۱۰۰
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۰۹.۰′ ۱۶۰
۲۶۱ ۸۰
...
۷۵
...
...
...
...
...
...
...
۶۸۶.۰′ ۱۵۵
۲۶۲ ۸۰
۶۰
۱۲
...
...
...
...
...
...
...
۵۴۰.۰′ ۱۵۲
۲۶۲ ۱۰۰
۴۰
۱۲
...
۰
...
...
...
۰
...
۶۰۴.۰′ ۱۵۲
۲۶۲
نوترینو
۱۰۰
۴۰
...
...
...
۱۲
...
...
...
...
۷۵۹.۰′ ۱۵۲
۲۶۵
چوب لباسيز
۱۰۰
۴۰
...
...
۰
...
...
...
...
...
۱۸۵.۰′ ۱۴۰
۲۶۵ ۸۰
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۴۳.۰′ ۱۴۰
۲۶۵ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۴۰
...
...
۶۹۱.۰′ ۱۴۰
۲۶۸ ۱۰۰
...
۲۵
...
...
...
...
...
...
۱۰
۳۳۳.۰′ ۱۳۵
۲۶۹ ۱۰۰
...
...
...
...
۱۲
۰
...
...
۲۰
۴۵۲.۰′ ۱۳۲
۲۶۹ ۶۰
۶۰
...
...
...
۱۲
...
...
...
...
۶۸۵.۰′ ۱۳۲
۲۷۱ ۸۰
۴۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۹۵.۰′ ۱۲۰
۲۷۱
atlas
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۲۰
۴۷۰.۰′ ۱۲۰
۲۷۳ ۴۰
۶۰
۱۲
...
...
...
...
...
...
...
۶۶۸.۰′ ۱۱۲
۲۷۳
هوش سیاه
۱۰۰
...
...
۰
...
۱۲
...
...
...
...
۷۰۶.۰′ ۱۱۲
۲۷۵ ۶۰
...
۱۲
...
...
۱۲
۰
...
...
۲۰
۵۹۲.۰′ ۱۰۴
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۱.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۲.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۷.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱۱۵.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۲۳۲.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۱۹.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۵۸.۰′ ۱۰۰
۲۷۶
...
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۳۶۵.۰′ ۱۰۰
۲۷۶
LMNTRIX
۸۰
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۱۲.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۷۸.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۱۸.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۲۰.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۳۵.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۴۹.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۵۹.۰′ ۱۰۰
۲۷۶
mr.dash
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۱۶.۰′ ۱۰۰
۲۷۶
r g
۴۰
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۲۱.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۴۸.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۵۹.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۷۱.۰′ ۱۰۰
۲۷۶
...
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۷۸۶.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۰۱.۰′ ۱۰۰
۲۷۶
mahyar
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۲۷.۰′ ۱۰۰
۲۷۶
tk
۱۰۰
۰
...
...
...
۰
...
...
...
...
۸۲۸.۰′ ۱۰۰
۲۷۶ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۳۵.۰′ ۱۰۰
۳۴۱ نفر